Засаг даргын захирамж
Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Ажлын хэсэг байгуулах тухай...

2024-06-11 15:13:54, 54

Дэлгэрэнгүй..
Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Ажлын хэсэг байгуулах тухай ...

2024-06-11 15:12:21, 10

Дэлгэрэнгүй..
Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Ажлын хэсэг байгуулах тухай ...

2024-06-11 15:09:28, 13

Дэлгэрэнгүй..
Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Ажлын хэсэг байгуулах тухай...

2024-06-11 15:08:08, 11

Дэлгэрэнгүй..
Чанарын баталгаа чөлөөлөх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Чанарын баталгаа чөлөөлөх ажлын хэсэг байгуулах тухай...

2024-06-11 15:07:08, 9

Дэлгэрэнгүй..
Чанарын баталгаа чөлөөлөх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Чанарын баталгаа чөлөөлөх ажлын хэсэг байгуулах тухай...

2024-06-11 15:06:06, 9

Дэлгэрэнгүй..
Чанарын баталгаа чөлөөлөх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Чанарын баталгаа чөлөөлөх ажлын хэсэг байгуулах тухай...

2024-06-11 15:04:54, 9

Дэлгэрэнгүй..
Төв садны тохижилтын ажил хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Төв садны тохижилтын ажил хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай...

2024-06-11 10:39:58, 14

Дэлгэрэнгүй..
10-р багийн гэрэлтүүлгийн ажил хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

10-р багийн гэрэлтүүлгийн ажил хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай...

2024-06-11 10:34:06, 9

Дэлгэрэнгүй..
Чанарын баталгаа чөлөөлөх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Чанарын баталгаа чөлөөлөх ажлын хэсэг байгуулах тухай...

2024-06-11 10:32:03, 8

Дэлгэрэнгүй..