МӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, АЛСЫН ХАРАА
2023-07-19 11:19:11,   291

Алсын хараа

Мэдлэг, чадварыг эрхэмлэсэн, хариуцлага, хяналтйг үндсэн зарчим болгож, төлөвшсөн, иргэддээ үзүүлэх үйлчилгээгээр тэргүүлсэн төрийн захиргааны шилдэг байгууллага болохыг эрмэлзэнэ.

Эрхэм зорилго

Төр засгийн болон аймаг, сумын бодлогын хэрэгжилтийг шуурхай удирдлагаар хангах, үр дүнг шударгаар тооцох замаар төрийн үйлчилгээний бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, иргэддээ чанартай үйлчилгээ үзүүлэх, улмаар орон нутгийн хөгжлийг тэтгэх чадварлаг нутгийн захиргаанб байгууллагыг төлөвшүүлэх эрхэм зорилготой.

2023-07-19 11:19:11