Мөрөн сумын цэцэрлэгийн танилцуулга
2023-06-26 11:13:34,   354

Мөрөн суманд сургуулийн өмнөх боловсролын 19 цэцэрлэг, үүнээс хувийн 4 цэцэрлэг байна. Сумын төрийн өмчит 15 цэцэрлэгт 3667, хувийн хэвшлийн 4 цэцэрлэгт 2445 хүүхэд, нийт 4012 хүүхэд хамрагдаж байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарт 112 багш ажиллаж байна.

2023-06-26 11:13:34