Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар, төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, өглөг, авлага
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2024 ОНЫ 03-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ, ХЭТРЭЛТ, ХЭМНЭЛТ ТАЙЛБАР

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2024 ОНЫ 03-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ, ХЭТРЭЛТ, ХЭМНЭЛТ ТАЙЛБАР...

2024-04-10 11:57:11, 33

Дэлгэрэнгүй..
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2024 ОНЫ 02-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ, ХЭТРЭЛТ, ХЭМНЭЛТ ТАЙЛБАР

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2024 ОНЫ 02-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ, ХЭТРЭЛТ, ХЭМНЭЛТ ТАЙЛБАР...

2024-04-10 11:52:01, 34

Дэлгэрэнгүй..
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2024 ОНЫ 01-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ, ХЭТРЭЛТ, ХЭМНЭЛТ ТАЙЛБАР

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2024 ОНЫ 01-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ, ХЭТРЭЛТ, ХЭМНЭЛТ ТАЙЛБАР ...

2024-04-10 11:44:26, 34

Дэлгэрэнгүй..
МӨРӨН СУМЫН 2024 ОНЫ 01-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

МӨРӨН СУМЫН 2024 ОНЫ 01-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ...

2024-04-10 11:30:46, 33

Дэлгэрэнгүй..
МӨРӨН СУМЫН 2024 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

МӨРӨН СУМЫН 2024 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ...

2024-04-10 11:24:26, 37

Дэлгэрэнгүй..
МӨРӨН СУМЫН 2024 ОНЫ 2-Р САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

МӨРӨН СУМЫН 2024 ОНЫ 2-Р САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ...

2024-04-10 11:21:05, 37

Дэлгэрэнгүй..