Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2023-06-26 12:36:51,   254

Овог, нэр: Гүрлхажав НЭРГҮЙ

Албан тушаалын тодорхойлолт:

Хууль тогтоомж, хөгжлийн бодлого, стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулж, хяналт тавих, Засаг даргад бодлогын зөвлөгөө, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, мэдээллээр хангах, Тамгын газрын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж хэрэгжүүлэх

УТАС: 8911-0234

И.Мэйл хаяг:nergui0234@gmail.com

2023-06-26 12:36:51