Санхүүгийн тайлан
2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГАА ГАРГАН ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 8Р ЗҮЙЛИЙН 8.9.1-ДЭХ ЗААЛТАД ЗААСАН ЦАГАЛБАРТ ХУГАЦАА /1 САРЫН 25-НЫ ДОТОР/ -НД ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГАД ХҮРГҮҮЛНЭ.

Санхүүгийн тайлан ирүүлэхэд анхаарах асуудлын талаар: Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилт Бүх шатны төсвийн захирагчид санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангаа баталгаажуулж Төсвийн тухай хуульд заасан ц...

2024-01-18 16:55:20, 107

Дэлгэрэнгүй..
Мөрөн сум ЗДТГ-ын санхүүгийн тайлан 3-р улирал

...

2023-10-24 11:55:20, 117

Дэлгэрэнгүй..
Мөрөн сумын 2023 оны 3-р улиралын тайлан

...

2023-09-29 00:00:00, 101

Дэлгэрэнгүй..
Мөрөн сумын 2023 оны 2-р улирлын тайлан

...

2023-06-24 12:22:53, 112

Дэлгэрэнгүй..
Мөрөн сум ЗДТГ-ын 2022 оны санхүүгийн тайлан

...

2023-02-15 15:22:00, 124

Дэлгэрэнгүй..
Мөрөн сумын 2022 оны 4-р улирлын тайлан

...

2023-01-20 12:45:11, 70

Дэлгэрэнгүй..
Мөрөн сумын 2022 оны 3-р улирлын тайлан

...

2022-09-22 13:55:21, 73

Дэлгэрэнгүй..
Мөрөн сумын 2022 оны 2-р улирлын тайлан

...

2022-06-21 15:56:03, 64

Дэлгэрэнгүй..