ГАЗАР, ГАЗРЫН АЛБАТАЙ ХАРЬЦАХ БИЧИГ БАРИМТЫН БҮРДҮҮЛЭЛТ