Хариу нь сөрөг Хандлага нь эерэг байцгаая

Хариу нь сөрөг
Хандлага нь эерэг байцгаая