Газрын төлбөрөө төлнө үү

зарлал Мөрөн сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж албан байгууллагууд 2017 оны газрын төлбөрийн тооцоогоо 12 дугаар сарын 01-ний дотор Мөрөн сумын ЗДТГ-ын дэргэдэх газрын албанд 205 №-ын өрөөнд ирж тооцоо нийлнэ үү

Мөн урьд жилийн төлбөрийн үлдэгдэлтэй Аж ахуй нэгж байгууллагууд газар эзэмших гэрээний дагуу газрын төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд хоног тутмын 1%-ийн алданги тооцож, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авахыг анхааруулж байна.

Мөрөн сумын ЗДТГ-ынгазрын алба Газрын төлбөрийн данс

- Голомт банк-4905006503

-Төрийн сан банк-100170000943