МӨРӨН СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН

Мөрөн сумын Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 2020 оны жилийн эцсийн Төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг Төрийн аудитын газарт хянуулан дээд шатны байгууллагад хуулийн хугацаанд нэгтгүүлэв. 

/beta/upload/files/2020 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан_compressed(2).pdf тайлантай энд дарж танилцана уу