ХЭСГИЙН АХЛАГЧДЫН III зөвлөгөөн боллоо

ХЭСГИЙН АХЛАГЧДЫН III зөвлөгөөн боллоо

Мөрөн сумын сумын Засаг даргын тамгын газраас 2 жил тутамд зохион байгуулдаг хэсгийн ахлагчдын зөвлөгөөн 2018.03.09-нд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэхүү зөвлөгөөнд Мөрөн сумын гудам тус бүрийг хариуцан хотын өнгө үзэмж, хөгжил цэцэглэлтийн төлөө иргэний үүргээ биелүүлэн хамтран ажилладаг 260 гаруй иргэд оролцлоо. Зөвлөгөөнд оролцсон хэсгийн ахлагч нартай Сумын Засаг дарга Ц.Гансүх итгэлцэлийн гэрээ байгуулж ажлын үнэмлэх гардууллаа.

  1. Итгэлцэлийн батламжинд Мөрөн хотын хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулан хотын иргэний үүргээ ухамсарлан хуулийн хүрээнд хамтран ажиллана.
  2. Багийн иргэд, олон нийтэд хотын сэтгэлгээг төлөвшүүлэн “Хотын иргэдийн дагаж мөрдөх журам”-ыг сурталчилан таниулах, мөрдөж ажиллана.
  3. Аймаг, сум орон нутгийн  байгууллагаас зохион байгуулж буй уулзалт, хурал зөвлөгөөн,өдөрлөг зэрэг цаг үеийн  ажлууд,  Багийн иргэдийн нийтийн ээлжит болон ээлжит бус хуралдаанд  хариуцсан хэсгийн иргэдийг идэвхтэй хамруулах, тогтмол оролцох  зохион байгуулах, ИНХ-ын дарга нартай хамтран ажиллах
  4. Багийн иргэдэд төрийн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг шуурхай хүргэж иргэдээс гарсан санаачлагыг багийн ИНХ-ын болон Засаг даргад хүргэж ажил үүрэгт нь тусгуулах
  5. Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах ухуулга сурталчилгааг багийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлнэ.
  6. Хариуцсан гудамжны нутаг дэвсгэрийг хоггүй,цэвэр цэмцгэр байлгах,гэрэлтүүлэг, тохижилт ногоон байгууламжийг бий болгох санал санаачлага, бүтээлч үйл ажиллагааг гаргаж ажиллана. Ил задгай хуурай хог хаягдлын цэг үүсгэхгүй буруутай иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагыг илрүүлэн  Багийн хог хаягдал хариуцсан олон нитийн байцаагч, Сумын ЗДТГ-ын БОХУБ-д мэдэгдэн арга хэмжээ авч ажиллах, хяналт тавих
  7. Гэнэтийн осол, гал түймэр,учирч болох гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг  багийн ИНХ-ын дарга, Засаг дарга, баг хариуцсан олон нийтийн цагдаа нартай хамтран зохион байгуулна.
  8. Сумын хүүхэд хамгаалалын хамтарсан багийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан хүчирхийлэлд өртсөн болон өртөж болзошгүй хүүхэд гэр бүлийн судалгааг гарган хамтран ажиллана.
  9. Олон нийтийн цагдаатай хамтран  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нийгмийн дэг журмыг хангахад анхаарч,  архидан согтуурах, тамхины хор хөнөөлтэй тэмцэх тухай хуулийг сахин биелүүлэх,сахилга хариуцлагыг дээшлүүлж, гэмт хэргийг бууруулахад хувь нэмрээ оруулан “Хөршийн холбоо” ны ажлыг эрчимжүүлэн тогтмолжуулна гэсэн 9 заалтыг тусгажээ.