Улсын төсөв: Нийт орлогын 86 хувийг татварын орлого бүрдүүлэв

Энэ оны эхний 7 сарын байдлаар нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлогын 86.2 хувийг татварын орлого, 13 хувийг татварын бус орлого бүрдүүллээ.

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад татварын орлого 26 хувь буюу 701 тэрбум төгрөгөөр, татварын бус орлого 41 хувь буюу 157 тэрбум төгрөгөөр тус тус өсчээ.

Татварын орлогыг мөнгөн дүнгээр илэрхийлбэл 2 их наяд 302 тэрбум төгрөгт хүрч, орлогын төлөвлөгөө 14 хувь буюу 436 тэрбум төгрөгөөр давж биелсэн байна. Татварын орлогын

  • 26.2 хувийг орлогын албан татвар,
  • 25.5 хувийг нэмэгдсэн өртгийн албан татвар,
  • 21.1 хувийг нийгмийн даатгалын орлого,
  • 7.3 хувийг онцгой албан татвар,
  • 7.8  хувийг гадаад үйл ажиллагааны орлого,
  • 2.1 хувийг хөрөнгийн албан татвар,
  • 0.2 хувийг тусгай зориулалтын орлого,
  • 9.8 хувийг бусад татвар бүрдүүлжээ.
  •