НАРХАН 8-р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХАМТ ОЛОН АЯНД НЭГДЛЭЭ

Төлөвлөлт сайтай хотоос тохижилт сайтай хот аяны хүрээнд Нархан 8-р цэцэрлэгийн хамт олон "МИНИЙ ОРЧИН МАНАЙ ЦЭЦЭРЛЭГ" ажлын хэсэг байгуулан төлөвлөгөөгөө боловсруулан ажлаа хэрэгжүүлж эхэллээ. Мөн 2- р сард хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлангаа Мөрөн сумын ЗДТГ-ын байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн тасагт ирүүллээ.