МӨРӨН СУМЫН БҮХ ТӨРЛИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ БУУРУУЛЛАА